The People Behind Mesa 3D
Written by Michael Larabel in Display Drivers on 15 June 2008. Page 2 of 4. 4 Comments

Hardware Companies:

ATI/AMD (1.282%)

- Felix Kuehling (0.943%)
- Alex Deucher (0.338%)

Hewlett-Packard (0.006%)

- Jay Estabrook (0.006%)

IBM (3.861%)

- Ian Romanick (3.861%)

Intel (7.263%)

- Andrzej Trznadel (0.012%)
- Eric Anholt (4.774%)
- Haihao Xiang (0.031%)
- Jesse Barnes (0.306%)
- Keith Packard (0.274%)
- Michal Wajdeczko (0.070%)
- Nian Wu (0.274%)
- Wang Zhenyu (0.134%)
- Wei Wang (0.006%)
- WuNian (0.006%)
- Xiang, Haihao (0.823%)
- Zhenyu Wang (0.012%)
- Zou Nan hai (0.536%)

Motorola (0.019%)

- Gary Wong (0.019%)

Sun (0.006%)

- chaohong guo (0.006%)


Related Articles
Trending Linux News