Typo: next version is Kodi 18 Leia.
http://kodi.wiki/view/Kodi_v18_(Leia)_FAQ