Launchpad bug report: https://bugs.launchpad.net/bugs/567302